(14) मोहरी 250 ग्रॅम (MOHRI)

ही मोहरी मशीन क्लिन असल्यामुळे यात खडे व कचरा येत नाही.

Description

ही मोहरी मशीन क्लिन असल्यामुळे यात खडे व कचरा येत नाही.