ही जिरी मशीन क्लिन असल्यामुळे यात खडे व कचरा येत नाही.

Description

ही जिरी मशीन क्लिन असल्यामुळे यात खडे व कचरा येत नाही.