हे खोबरे फोडून चेक करून चांगले पांढरेशुभ्र दिले जाईल.

Description

हे खोबरे फोडून चेक करून चांगले पांढरेशुभ्र दिले जाईल.