(05) तूरडाळ ३ किलो (TURDAL)

या तूरडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ तूरडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.

Description

या तूरडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ तूरडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.