(02) शेंगदाणा ३ किलो (SHENGDANA)

हा शेंगदाणा घुंगरू प्रकारचा असून यात खडा वगैरे काही नाही.

Description

हा शेंगदाणा घुंगरू प्रकारचा असून यात खडा वगैरे काही नाही.